top of page

WETTELIJKE INFORMATIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

1    Kantoor

De projecten worden behandeld door het architectenbureau VERBRAEKEN x BISET architecten BV, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 83 bus 4. Het ondernemingsnummer is 0764.538.162.

Oprichters: Arch. Cathérine Verbraeken en Arch. Alexis Biset, zo nodig bijgestaan door personeel.

Beide oprichters zijn ingeschreven aan de Tafel van de Orde van Architecten in Antwerpen.

Telefoon: 0032 497 89 06 56

Algemeen e-mailadres: info@verbraekenbiset.com

VERBRAEKEN x BISET architecten BV heeft een verzekering afgesloten die haar burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid, bij de vennootschap Protect NV met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221 (info@protect.be tel. 02/411.41. 14) onder polisnummer 00 /A.13280, tot de volgende bedragen per schadegeval: € 1.500.000,- voor lichamelijk letsel (te indexeren – vermeld bedrag tot ICP 106,26 – basisindex april 2007) + € 500.000,- voor materiële en immateriële schade gemengd + € 10.000,00 voor toevertrouwde posten (laatste twee te indexeren bedragen – bedragen opgegeven aan Abex 648 – november 2006). De architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fouten van de andere bouwpartners die ingrijpen bij de bouw van het gebouw. De architect is alleen aansprakelijk voor zijn eigen fouten. Evenmin kan de architect aansprakelijk worden gesteld voor materiële gebreken. De opdrachtgever aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de architect beperkt is tot de mate waarin en tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.

2     Diensten - vergoedingen en kosten

2.1

Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen van VERBRAEKEN x BISET architecten berekend op basis van een uurloon.

De uurlonen worden tijdens een eerste consult aan de klant gecommuniceerd en worden geschat op criteria zoals complexiteit, urgentie, enz.

2.2

De aanvaarding van een bestelling kan het voorwerp uitmaken van een voorafgaand betalingsverzoek, waarbij de betaling door de klant de bevestiging van de bestelling vormt.

2.3

Geleverde diensten worden doorgaans per fase gefactureerd. Het in acht nemen van de betalingstermijn houdt de bevestiging in van de verdere voortzetting van de bestelling.

2.4

De kantoorkosten worden bij voorkeur berekend tegen een vast tarief op basis van een percentage van het ereloon. Bijzondere kosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

2.5

De architect is niet de gemachtigde of gemachtigde van de opdrachtgever.

De overeenkomst is een middelenverbintenis waarbij de architect zijn opdracht vervult door tijdig de noodzakelijke prestaties te leveren die gezien de aard en het belang van de constructieve uitvoeringen dwingend zijn.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de technisch specialistische studies betreffende stabiliteit, technieken, HVAC, topografisch onderzoek van bouwterreinen en/of bestaande gebouwen en aangrenzende panden en opstelsporen, het opstellen van bevindingenverklaringen, energieprestatieberekeningen, MER-screening, tuin- en landschapsarchitectuur, bouwhistorische studies, veiligheidscoördinatie, presentaties et cetera vallen buiten de opdracht van de architect. Deze zal die studies echter moeten afstemmen op de algemene bouwplannen. De bijkomende vergoeding te betalen aan de gespecialiseerde ingenieurs/adviseurs is voor rekening van de opdrachtgever. De aanstelling van deze specialisten wordt uitgevoerd door de opdrachtgever na overleg met de architect. De specialisten staan in voor zowel de studie als de inspectie van de werken. De architect draagt geen aansprakelijkheid voor deze opdrachten, noch voor de controle van de werken met betrekking tot deze opdrachten. Tussen de opdrachtgever en de technisch adviseurs/specialisten wordt een aparte overeenkomst gesloten.

3    De klant

3.1

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie met betrekking tot de zaak, zo nodig vertrouwelijk onder het architectenjuridisch beroepsgeheim.

3.2

De opdrachtgever geeft de juiste informatie over zijn of haar adres, telefoon, fax en e-mail, waardoor de architecten persoonlijk en vertrouwelijk kunnen corresponderen.

Eventuele wijzigingen hierin dienen onverwijld en schriftelijk aan het kantoor te worden medegedeeld.

3.3

De ereloonnota's van VERBRAEKEN x BISET architecten bv zijn betaalbaar te Antwerpen binnen 21 kalenderdagen.

Elk protest is slechts geldig indien het per aangetekend schrijven met afdoende motivering wordt overgemaakt binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. 

 

Indien niet wordt overgegaan tot betaling binnen de vermelde betalingstermijn, is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar, en dit vanaf de vervaldag. Het versturen van een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het totaalbedrag van de ereloonnota met een minimum van € 150,00. Alsdan behoudt VERBRAEKEN x BISET architects bv zich ook het recht voor verdere dienstverlening op te schorten.

Voor particuliere klanten gelden volgende maatregels:

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

- €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

- €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

- €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

 

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximum het bedrag dat onder dekking van de verzekeringspolis effectief door onze verzekeraar beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

 

Eventuele toegepaste verminderingen van de werkelijke tijd ten opzichte van de gefactureerde tijd, gebeuren uit louter eenzijdige commerciële overwegingen en scheppen geen precedent voor toekomstige prestaties.

3.4

De Klant dient op de hoogte te zijn van strikte procedurele termijnen voorgeschreven door de Wet. Vragen aan de Klant dienen dan ook zo spoedig mogelijk te worden beantwoord.

4    Geschillen

4.1  Ombudsman

Voor informatie hierover kan de opdrachtgever contact opnemen met het secretariaat van de Antwerpse Raad van Architecten;

Rucaplein 104

2610 Wilrijk (Antwerpen)

ZIJN

Tel.: +32 3 239 78 58

E-mail: raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be

4.2 Belgisch recht en Antwerpse rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd ter zake.

bottom of page