top of page

PRIVACYBELEID

VERBRAEKEN x BISET architects heeft het grootste respect voor de privacy van zijn cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en de bezoekers van zijn website. We verzoeken u vriendelijk om het privacybeleid van VERBRAEKEN x BISET architects aandachtig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verwerken en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens. Gelieve op te merken dat VERBRAEKEN x BISET architects zich het recht voorbehoudt om dit privacybeleid van tijd tot tijd te veranderen. Daarom verzoeken we u om geregeld het privacybeleid te controleren via de link op onze webpagina.

 

1    Wie zijn we?

VERBRAEKEN x BISET architects is de beheerder van alle persoonlijke informatie die het verwerkt inzake cliënten, potentiële cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van zijn website.

Onze contactgegevens zijn:

 

VERBRAEKEN x BISET architects BV
Jan Van Rijswijcklaan 83 bus 4
2018 Antwerpen
Tel: 0032 497 89 06 56
E-mail: info@verbraekenbiset.com

  

2     Welke categorieën van persoonlijke informatie verwerkt VERBRAEKEN x BISET architects?

VERBRAEKEN x BISET architects kan uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken tijdens zijn bedrijfsvoering, bijv. door middel van het gebruik van onze website, wanneer u ons contacteert of ons verzoekt om informatie, wanneer u onze diensten aangaat of als gevolg van uw relatie met ons als leverancier.

Met betrekking tot onze cliënten, verzamelen en verwerken we de volgende categorieën van persoonlijke informatie die we rechtstreeks verkrijgen van onze cliënten:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);

 • Identificatie- en achtergrondinformatie als onderdeel van de instapprocedure voor cliënten, zoals verplicht door de relevante wetgeving, met inbegrip van antiwitwaswetgeving. Dit kan eveneens betrekking hebben op persoonlijke informatie die we niet enkel rechtstreeks van u verkrijgen, maar eveneens via derden bekomen;

 • Financiële informatie en account details (zoals een betaalgeschiedenis);

VERBRAEKEN x BISET architects heeft ook het recht om bijkomende informatie te verwerken die het ontvangt van andere bronnen (zoals openbare informatiebronnen).

Met betrekking tot potentiële cliënten, verwerkt VERBRAEKEN x BISET architects de volgende informatie:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);

 • Informatie met betrekking tot het interesseveld waar u belangstelling voor hebt getoond.

VERBRAEKEN x BISET architects verwerkt de volgende informatie met betrekking tot zijn leveranciers:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);

 • Informatie met betrekking tot de producten of diensten die u levert;

 • Financiële informatie, zoals bankgegevens.

Met betrekking tot sollicitanten, verwerken wij de volgende informatie:

 • Basisinformatie, zoals uw naam (met inbegrip van prefix of titel), het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, uw titel of positie;

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);

 • Curriculum vitae, bevattende persoonlijke informatie, academische achtergrond, voorgaande posities, taalvaardigheden, persoonlijke engagementen e.d.;

 • Motivatiebrieven;

 • Portfolio's;

 • Academische gegevens.

 

Door middel van onze website, zal VERBRAEKEN x BISET architects niet overgaan tot het verzamelen van uw persoonlijke informatie (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u vrijwillig kiest om dit aan te leveren (bijv. door te registreren voor een evenement of informatie verstrekt als onderdeel van een sollicitatie) of tenzij u uw toestemming hiertoe geeft.

 

3    Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonlijke informatie?

In het algemeen, verwerkt VERBRAEKEN x BISET architects uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om te communiceren met u, met inbegrip van antwoorden op uw verzoeken;

 • Om onze diensten aan cliënten te verlenen en te verbeteren, met inbegrip van het behandelen van persoonlijke informatie van anderen in naam van onze cliënten;

 • Om de relatie met onze cliënten en leveranciers te kunnen beheren;

 • Om de veiligheid van onze kantoren en faciliteiten te kunnen garanderen;

 • Om onze wettelijke en administratieve verplichtingen te kunnen volbrengen;

 • Om onze wettelijke rechten te kunnen verdedigen;

 • Voor doeleinden van rekrutering en selectieactiviteiten, met inbegrip van evaluatie en beoordeling van sollicitanten;

 • Om een rekruteringspool op te bouwen.

We verkopen of promoten uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

VERBRAEKEN x BISET architects zal de door u online verstrekte persoonlijke gegevens slechts verzamelen, gebruiken of mededelen voor de doeleinden zoals aan u geïnformeerd, tenzij de mededeling:

 • Een gebruik van de persoonlijke informatie uitmaakt dat slechts een bijkomend doel is dat rechtstreeks afhangt van het originele doel waarvoor de persoonlijke informatie verzameld werd;

 • Noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze diensten;

 • Noodzakelijk is om fraude of illegale activiteiten te voorkomen.

Als een potentiële cliënt of een bezoeker van onze website, bent u niet verplicht om enige persoonlijke informatie te verstrekken. Indien u een cliënt of leverancier bent, is het aanleveren van bepaalde persoonlijke informatie wettelijk of contractueel verplicht (zo hebben wij bepaalde persoonlijke informatie nodig van cliënten om ons engagement te kunnen documenteren, te kunnen factureren en om te voldoen aan de verplichtingen van de antiwitwaswetgeving). Als u een sollicitant bent, is het verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie een voorwaarde die noodzakelijk is om eventueel in een overeenkomst te kunnen treden.

 

4    Wat is de juridische basis voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie?

VERBRAEKEN x BISET architects verwerkt uw persoonlijke informatie op de volgende basis:

 1. Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract. We verwerken persoonlijke informatie voorafgaandelijk aan het sluiten van een overeenkomst, bijv. om pitches te kunnen voorbereiden, en we verwerken persoonlijke informatie om ons in staat te stellen  om onze diensten te kunnen verlenen en om onze normale bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen.

 2. Het verwerken is noodzakelijk voor de legitieme doeleinden, nagestreefd door VERBRAEKEN x BISET architects. VERBRAEKEN x BISET architects baseert de verwerking van persoonlijke informatie op zijn legitieme doel om zijn diensten en marktpositie te kunnen verbeteren en verder ontplooien, bijv. door te communiceren met zijn cliënten en door hen te voorzien van marketinginformatie, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en updates m.b.t. de ontwikkelingen binnen VERBRAEKEN x BISET architects.

 3. Het volbrengen van wettelijke en administratieve verplichtingen waar VERBRAEKEN x BISET architects aan onderworpen is.

 4. Uw toestemming.

5    Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

VERBRAEKEN x BISET architects deelt uw persoonlijke informatie enkel met derden in de mate dat dit noodzakelijk is of verband houdt met de geleverde diensten:

 • Dienstverleners die diensten verstrekken voor rekening van VERBRAEKEN x BISET architects en zakenpartners die ondersteuning verzorgen, zoals onze IT-provider, onze accountant en andere professionele dienstverleners waarmee wij samenwerken in specifieke materies;

 • Leveranciers waaraan wij zekere ondersteunde diensten uitbesteden, zoals tekstbewerking, vertaling en het maken van fotokopieën;

 • Derden die betrokken zijn bij het verloop van de diensten die wij verstrekken aan cliënten, zoals lokale raadslieden, arbiters, specialisten in bepaalde deelaspecten van het recht, tegenpartijen en/of hun juridische raadslieden, deurwaarders en technologische dienstverleners zoals dataroombeheerders;

 • Derden die betrokken zijn bij het opzetten of organiseren van evenementen of seminaries;

 • Toezichthouders, rechtbanken, tribunalen, overheids- of administratieve autoriteiten.

VERBRAEKEN x BISET architects gebruikt sociale mediasites zoals Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Indien u gebruik maakt van deze diensten, dient u hun privacybeleid na te kijken voor meer informatie omtrent de manier waarop zij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden, noch stellen wij dit op enige manier commercieel ter beschikking aan derden.

VERBRAEKEN x BISET architects is een onafhankelijk Belgisch architectenkantoor met kantoor te Antwerpen. In principe verwerken we enkel persoonlijke informatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Mocht het nodig zijn om persoonlijke informatie over te dragen aan ontvangers gelokaliseerd in landen buiten de  EER, dan is het mogelijk dat deze landen onvoldoende bescherming bieden aan persoonlijke informatie. VERBRAEKEN x BISET architects zal in dat geval toereikende stappen ondernemen om te garanderen dat persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

6     Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

VERBRAEKEN x BISET architects zal uw persoonlijke informatie voor de vermelde doeleinden niet langer bewaren dan noodzakelijk, rekening houdende met wettelijke en administratieve verplichtingen om de informatie gedurende een minimale periode te bewaren, verjaringstermijnen, goede handelspraktijken en VERBRAEKEN x BISET architects zijn zakelijke doelstellingen. Wanneer de persoonlijke informatie die we verzameld hebben, niet langer nodig is, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Persoonlijke informatie met betrekking tot onze cliënten zal bewaard worden gedurende 10 jaar vanaf onze laatste interactie met de cliënt, maar kan alsnog bewaard worden voor een langere periode, mocht dit nodig zijn voor het volbrengen van administratieve verplichtingen of inzake onze professionele aansprakelijkheid.

Met betrekking tot sollicitanten zal de persoonlijke informatie behouden worden voor een periode van twee jaar, mocht de kandidaat niet weerhouden worden.

Met betrekking tot leveranciers, kan de persoonlijke informatie bewaard worden voor een maximale periode van tien jaar vanaf het stopzetten van de samenwerking.

 

7    Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

VERBRAEKEN x BISET architects gebruikt een assortiment van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te stellen. We hebben adequate praktijken inzake gegevensverzameling en -verwerking en veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, mededeling of vernietiging.

8    Wat zijn uw rechten als data subject en hoe kan u ze uitoefenen?

Als data subject, hebt u de volgende rechten:

Recht op toegang

U hebt het recht om details te vragen m.b.t. de informatie die wij over u aanhouden en hoe we deze informatie verwerken.

Recht op rechtzetting / recht op schrapping / recht op beperking van verwerking / recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te laten rechtzetten of verwijderen, om onze verwerking van die informatie te beperken of om de ongeoorloofde overdracht van uw persoonlijke informatie aan een derde te stoppen en, in sommige omstandigheden, het recht om uw persoonlijke informatie te laten overdragen aan een andere organisatie.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen m.b.t. de verwerking door VERBRAEKEN x BISET architects  van uw persoonlijke informatie bij de lokale toezichthouder. De Belgisch Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (sedert 25 mei 2018 de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’) kan gecontacteerd worden per gewone post (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België), per telefoon (32 (0)2 274 48 00), per fax (32 (0)2 274 48 35) of per e-mail (commission@privacycommission.be).

Recht om bezwaar te uiten / recht om toestemming in te trekken

Indien u bezwaar uit tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, of indien u uw toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking en u later ervoor kiest om deze in te trekken, dan zullen wij deze keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Ten allen tijde hebt u het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor doeleinden van directe marketing.

Verzoeken met betrekking tot de toegang, verbetering, verwijdering of overdracht van uw persoonlijke informatie of een verzoek m.b.t. het intrekken van uw toestemming of een bezwaar aangaande de verwerking van uw persoonlijke informatie kunnen opgestuurd worden naar info@verbraekenbiset.com of per gewone post naar het adres zoals hieronder vermeld. Gelieve op te merken dat VERBRAEKEN x BISET architects uw verzoek niet kan verwerken zonder bewijs van uw identiteit.

De voormelde rechten kunnen enkel van toepassing zijn in bepaalde situaties en kunnen het voorwerp zijn van zekere voorwaarden, vrijstellingen of uitzonderingen, zoals vermeld in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Mocht u nog verdere vragen of klachten hebben omtrent de verwerking van uw persoonlijke informatie, over VERBRAEKEN x BISET architects of over dit privacybeleid, gelieve ons dan te contacteren:

 

VERBRAEKEN x BISET architects BV
Jan Van Rijswijcklaan 83 bus 4
2018 Antwerpen
Tel: 0032 497 89 06 56
E-mail: info@verbraekenbiset.com

 

9    Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bewaard worden op uw toestel door het bezoeken van websites. Onze website gebruikt cookies om u en uw voorkeuren te onthouden, zoals uw taalvoorkeur. Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een online analytisch instrument dat het gebruik van de website bijhoudt en rapporteert, ten einde haar te kunnen verbeteren. De informatie wordt verzameld door de cookies, zoals het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de duurtijd van een bezoek aan de website. De informatie wordt samengevoegd en is daardoor anoniem.

Wij maken ook gebruik van software die een cookie plaatst op uw toestel, ten einde te kunnen nagaan of u de e-mails die wij u toesturen leest, klikt op de links die wij hierin verwerken en of en hoe u onze website bezoekt nadat u op deze link geklikt hebt (zowel onmiddellijke als latere bezoeken). Deze activiteit wordt opgeslagen op basis van uw e-mailadres.

De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies. U kan het gebruik van cookies weigeren of uw toestemming ten allen tijde intrekken door de nodige instellingen te selecteren in uw browser. Gelieve op te merken dat het verwijderen van cookies het gebruik en uw ervaring van onze website kan beïnvloeden.

Door verder te gaan naar onze website zonder uw privacy instellingen aan te passen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over cookies, met inbegrip van het beheer en de verwijdering ervan, bezoek www.allaboutcookies.org.

bottom of page